Czuwaj Przemyśl

Czuwaj Przemyśl

Statut

Rozdział I.

Postanowienia ogólne.

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Czuwaj Wiaro” – zwane dalej Stowarzyszeniem.


§ 2

Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem nazwy w brzmieniu „ Czuwaj Wiaro!”.


§3

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony i posiada osobowość prawną.


§4

Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Przemyśl.


§5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.


§6

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach i działaniach.


§7

W celu realizacji swoich zadań, Stowarzyszenie współpracuje z władzami samorządowymi i społecznością lokalną.

 

§8

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
Dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.


Rozdział II.

Cele i środki działania.

§9

Celami Stowarzyszenia są:

Działalność na rzecz społeczności lokalnej.
Propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.
Dążenie do zachowania dorobku i tradycji Klubu Sportowego Czuwaj Przemyśl.
Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej.
Rozwijanie i propagowanie idei wolontariatu.
Promocja walorów turystycznych miasta i regionu.
Krzewienie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.
Budowanie społeczeństwa obywatelskiego.


§10

Stowarzyszenie swe cele realizuje po przez:

Pomoc finansową i organizacyjną w szkoleniu drużyn młodzieżowych sekcji piłki nożnej Klubu Sportowego Czuwaj Przemyśl.
Organizowani i prowadzenie szkolenia sportowego.
Podejmowanie współpracy ze szkołami i innymi organizacjami w zakresie sportu i wychowania fizycznego.
Organizowanie imprez sportowych, kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych.
Prowadzenie działalności wychowawczej.
Organizowanie festynów i kampanii społecznych promujących zdrowy tryb życia.
Działalność informacyjną i reklamową.
Rozwijanie kontaktów krajowych i międzynarodowych.
Podejmowanie innych działań służących realizacji celów statutowych.


Rozdział III.

Członkowie oraz ich prawa i obowiązki.

§11

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) zwyczajnych

b) wspierających

c) honorowych


§12

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnię praw publicznych.
Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia, przyjętego przez zarząd Stowarzyszenia.


§13

Członkowie zwyczajni stowarzyszenia mają prawo:

Biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do jego władz.
Uczestnictwa w walnych zebraniach, zgłaszania postulatów i wniosków wobec jego władz oraz oceniania ich działalności.
Brania udziału w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
Posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia jego odznak.


§14

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

Przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał podejmowanych przez powołane do tego organy Stowarzyszenia.
Regularne opłacanie składek członkowskich.
Czynny udział w prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności.
Kreowanie pozytywnego wizerunku Stowarzyszenia.


§15

Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne deklarujące pomoc finansową, rzeczową bądź organizacyjną.
Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia przyjętego przez zarząd Stowarzyszenia.
Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązania z zadeklarowanych świadczeń, przestrzeganie statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w walnym zebraniu członków Stowarzyszenia.


§16

Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju Stowarzyszenia.
O zaliczeniu w poczet członków honorowych Stowarzyszenia, stanowi uchwałą jego Zarząd na wniosek jednego z członków Stowarzyszenia.
Członek honorowy Stowarzyszenia posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
Członkowie honorowi zwolnieni są od obowiązku uiszczania składek członkowskich.


§17

Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:

a)pisemnej rezygnacji przedłożonej Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych

b)skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku nieuczestniczenia w realizacji jego statutowych zadań oraz nie płacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy.

c)wykluczenia uchwałą Zarządu w razie istotnego naruszenia postanowień statutu.

2. Członkowie skreśleni i wykluczeni przez Zarząd mają prawo odwołać się do walnego zebrania w terminie miesiąca od otrzymania stanowiącej o tym uchwały zarządu.


Rozdział IV.

Władze Stowarzyszenia

§18

Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie członków

b) Zarząd

c) Komisja Rewizyjna

2. Kadencja wybieranych władz trwa 3 lata.

3. Jeżeli z ustawy lub Statutu nie wynika inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów.

4. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym.

5.W przypadku zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 18 punkt b i c w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.


§19

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane co najmniej raz w roku przez Zarząd, a termin i miejsce jego obrad Zarząd podaje do wiadomości Członków co najmniej 14 dni przed planowanym terminem zebrania.
Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może być zwołane przez Zarząd:

a)uchwałą Zarządu

b)na wniosek Komisji Rewizyjnej

c)na wniosek co najmniej połowy aktualnej liczby Członków zwyczajnych Stowarzyszenia

5. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a drugim terminie, który może być wyznaczony na 30 minut później tego samego dnia, może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.


§20

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

Określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
Uchwalanie zmian Statutu.
Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności Stowarzyszenia.
Udzielanie absolutorium Zarządowi.
Wybór Zarządu, w tym odrębnie Prezesa Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu z listy członków Stowarzyszenia.
Podjęcia uchwały o likwidacji Stowarzyszenia.
Podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.


Zarząd

§21

Zarząd składa się z 5-ciu członków wybieranych przez Walne Zebranie w tym Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika, przy czym o podziale funkcji za wyjątkiem funkcji Prezesa decyduje Zarząd podjętą w tym przedmiocie uchwałą.
Zarząd ma prawo poszerzyć swój skład osobowy o 2-óch członków stosowną uchwałą.
Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
Odwołanie członka Zarządu może nastąpić uchwałą Walnego Zebrania podjętą bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.


§22

Do kompetencji Zarządu należy:

Prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia.
Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
Uchwalanie budżetu i planów działalności Stowarzyszenia.
Zwoływanie Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia.
Przyjmowanie, skreślanie bądź wykluczanie członków Stowarzyszenia.
Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
Podejmowanie uchwał o wysokości składek członkowskich.


Komisja Rewizyjna

§23

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie.
O podziale funkcji w Komisji, w tym wyborze Przewodniczącego, decyduje Komisją stosowną uchwałą.
W skład komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.


§24

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

Kontrola działalności Stowarzyszenia.
Składanie wniosków z kontroli.
Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz zebrania Zarządu.
Składanie raz do roku sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zebraniu oraz składanie wniosków w przedmiocie udzielania absolutorium Zarządowi.


Rozdział V

§25

Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.


§26

Majątek Stowarzyszenia powstaje z :

Składek członkowskich.
Darowizn, spadków i zapisów.
Dotacji i ofiarności publicznej.
dochodów własnej działalności statutowej.
dochodów z majątku Stowarzyszenia.


§27

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.


Rozdział VI.

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§28

Zmiana Statutu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętego bezwzględną większością głosów.
Rozwiązanie Stowarzyszenia na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętego większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.


§29

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają Przepisy prawa o Stowarzyszeniach.